Sáng mãi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác đảm bảo thông tin liên lạc

Sang mai loi day cua Chu tich Ho Chi Minh doi voi cong tac dam bao thong tin lien lac

Cách đây tròn 65 năm, vào mùa Xuân năm 1941, sau 30 năm ra đi tim đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở về Tổ quốc để trực tiếp cầm lái con thuyền cách mạng Việt Nam. Từ đây, phong trào cách mạng nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, đã có sự chuyển hướng chiến lược cực kỳ quan trọng tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi Tháng Tám - 1945.

Tại căn cứ địa cách mạng ở Pác Bó (Cao Bằng), tháng 5/1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. Hội nghị đã ra Nghị quyết chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, đề ra một số chủ trương sáng tạo như: thành lập Mặt trận Việt Minh, xác định phong trào giải phóng dân tộc của nước ta là một bộ phận của phong trào đồng minh chống phát xít trên thế giới, phát động phong trào cách mạng, đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, từ khởi nghĩa từng phần, tiến lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Cũng trong thời điểm lịch sử trọng đại này, Bác Hồ đã đưa ra lời dạy bất hủ về công tác thông tin liên lạc của cách mạng: "Việc liên lạc là một việc quan trọng nhất trong công tác cách mạng, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó bảo đảm thắng lợi". Lời dạy này, về sau được Đại tướng Võ Nguyên Giáp công bố lần đầu tiên trong cuốn sách "Khu giải phóng" do Nhà xuất bản Cứu quốc in vào năm 1946.

Có thể khẳng định rằng, lời dạy trên đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh đầy đủ nhất tư tưởng Hồ Chí Minh về thông tin liên lạc, thể hiện đúng phong cách Hồ Chí Minh: giản dị, ngắn gọn mà súc tích và sâu sắc, bao hàm đầy đủ mọi thuộc tính bản chất về vai trò, ý nghĩa của thông tin liên lạc trong mọi hoạt động của cách mạng. Lời dạy, chỉ thị có tính nguyên tắc ấy như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người đã trực tiếp nhận chỉ thị của Bác, khẳng định: "không bao giờ được quên nhãng trong quá trình tranh đấu", thực sự đã trở thành kim chỉ nam, thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt chỉ đạo quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành của công tác thông tin liên lạc cách mạng nước ta, cả thông tin liên lạc quân sự và ngành thông tin bưu điện.

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thông tin liên lạc ra đời năm 1941, nhưng đó là kết quả của 30 năm Người bôn ba khắp năm châu bốn biển tìm đường cứu nước cứu dân, là kết quả của quá trình không ngừng tranh đấu, tìm tòi, học hỏi, vượt qua bao gian nan và thử thách hiểm nghèo. Ngay từ năm 1911, khi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành quyết định từ biệt Tổ quốc, quê hương đểra đi tìm đường cứu nước thì bản thân quyết định lịch sử đó cũng đã mang ý nghĩa thông tin: đi để phá vỡ thế bế tắc, khủng hoảng về con đường cứu nước của các lực lượng yêu nước ở Việt Nam lúc bấy giờ, đi để chọc thủng bức màn phong bế về mặt thông tin mà chính quyền thực dân phong kiến cố tình dựng lên để cô lập đất nước ta, để thực hiện chính sách ngu dân cho dễ bề nô dịch nhân dân ta, đi để tìm hiểu về nền văn minh phương Tây, tìm hiểu những gì ẩn chứa đằng sau câu khẩu hiệu: "Tự do - Bình đẳng - Bác ái" của Cách mạng Tư sản Pháp, để lý giải vì sao chính quyền thực dân ở Đông Dương lại làm trái hoàn toàn với lý tưởng cao cả của Cách mạng Pháp, để từ độ tìm ra chân lý của thời đại đặng đem về giúp nước giúp dân. Lịch sử đã chứng minh đó là một quyết định thiên tài và có ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam trong suốt thế kỷ 20 và cho đến hôm nay.

Trong quá trình hoạt động cách mạng ở nước ngoài, nhất là từ những năm 20 của thế kỷ trước, khi đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ở Chủ nghĩa Mác -Lênin ánh sáng chân lý của thời đại có thể soi rọi con đường giải phóng dân tộc, đem lại hạnh phúc, no ấm cho nhân dân, công tác thông tin liên lạc luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đặc biệt. Trong thời gian ở Paris, với cái tên Nguyễn ái Quốc nổi tiếng, Người tham gia tíưch cực vào các hoạt động Đảng Xã hội và sau đó tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, sáng lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa, ra tờ báo Người cùng khổ (Le Paria) để tuyên truyền, gây tiếng vang cho phong trào cách mạng Việt Nam ngay tạithủ đô nước Pháp và thức tỉnh đồng bào trong nước. Sau khi sang Liên Xô, đến với quê hương của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, cuối năm 1924, Người trở về Quảng Châu (Trung Quốc) để tiến hành các hoạt động có tính chất gieo mầm cách mạng, truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin về Việt Nam, hình thành các lực lượng cách mạng theo xu hướng cộng sản cho phong trào cách mạng trong nước. Người đã sáng lập Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội, mở lớp đào tạo Chủ nghĩa Mác -Lênin và lý luận cách mạng cho các thanh niên Việt Nam yêu nước, viết các tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp và Đường Kách mệnh, ra tờ báo Thanh niên, tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam. Nhìn chung, dù hoạt động ở Pháp, ở Liên Xô, Trung Quốc hay Thái Lan, lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc đều hết sức coi trọng việc thiết lập các đường dây giao thông liên lạc với phong trào cách mạng trong nước để nắm thông tin, truyền đạt chỉ thị, vận chuyển tài liệu, sách báo tuyên truyền cách mạng về nước, đưa đón cán bộ từ trong nước sang đào tạo cũng như đường dây liên lạc với Quốc tế Cộng sản. Nhờ những hoạt động không biết mệt mỏi của Người mà đến cuối những năm 20, phong trào cách mạng trong nước ngày càng lớn mạnh với sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam, tạo thời cơ chín muồi để đến ngày 3/2/1930 lịch sử, theo chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, lãnh tụ Nguyễn ái Quốc đã chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra một trang sừ mới, đầy vinh quang cho dân tộc Việt Nam.

Sau khi Đảng ta ra đời cho đến năm 1941, do các điều kiện lịch sử, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vẫn hoạt động ở nước ngoài và chỉ đạo phong trào cách mạng cũng như các hoạt động của Đảng thông qua các đường dây liên lạc bí mật. Trong các chi thị gửi về cho Trung ương Đảng trong thời kỳ này, Người thường xuyên căn dặn phải coi trọng công tác giao thông liên lạc, phải thiết lập các đường dây liên lạc chặt chẽ giữa các cấp uỷ Đảng từ chi bộ tới Trung ương và với quần chúng, đồng thời duy trì liên lạc với các đảng cộng sản anh em và Quốc tế Cộng sản. Cũng trong giai đoạn này, do bị giam cầm trong nhà tự đế quốc (thời kỳ ở Hương Càng năm 1932 - 1933), do những ngăn trở của điều kiện khách quan, có những thời điểm Nguyễn Ái Quốc bị mất liên lạc với phong trào cách mạng trong nước. Đối với Người thì đó là thời kỳ đau khổ nhất, bức bối nhất vì bị mất liên lạc có nghĩa là bị cắt rời, bị cô lập với phong trào cách mạng của Đảng và nhân dân, lý tưởng và lẽ sống duy nhất của Người.

Nhìn lại phong trào cách mạng do Đảng ta lãnh đạo trong những năm trước khi lãnh tụ Nguyễn ái Quốc về nước, có thể nhận thấy, công tác giao thông liên lạc luôn luôn là công việc được quan tâm đặc biệt. Các nghị quyết của Đảng trong thời kỳ này đều đề cập đến công tác giao thông với những hướng dẫn và nhiệm vụ cụ thể về tổ chức mạng lưới giao thông. Thực tiễn phong trào cách mạng trong thời kỳ này cho thấy, mọi bước tiến của phong trào đều gắn liền với công tác giao thông như một nhân tố có tính quyết định. Hoạt động trong điều kiện bí mật, việc gây dựng, phát triển phong trào cách mạng trong quần chúng nhân dân luôn đi liền với việc phát triển mạng lưới giao thông liên lạc. Ngược lại, thực dân Pháp và tay sai cũng luôn luôn ý thức được điều đó nên đã không từ một thủ đoạn lùng sục, khủng bố nào để phá mạng lưới giao thông liên lạc của ta, vì đó là cách thức hữu hiệu nhất để phá hoại phong trào cách mạng, ngăn trở sự phát triển và lớn mạnh của phong trào. Trên thực tế, chúng ta đã phải chịu không ít tổn thất về lực lượng và phong trào do những khó khăn, trở ngại trên mặt trận giao thông liên lạc. Có thể kể ra đây ví dụ về cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940. Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 tháng 11/1940 họp tại Đình Bảng (Bắc Ninh), sau khi nghe đại diện Xứ uỷ Nam Bộ báo cáo về chủ trương phát động khởi nghĩa vũ trang, Trung ương đã phân tích tình hình và nhận thấy thời cơ chưa chín muồi cho khởi nghĩa vũ trang nên đã quyết định yêu cầu Xứ uỷ Nam Bộ đình chỉ cuộc khởi nghĩa nhằm bảo toàn lực lượng tránh sự đàn áp của kẻ thù, chờ thời cơ đến. Nhưng do những khó khăn về mặt giao thông liên lạc trong sự kiểm soát gắt gao của kẻ thù nên chỉ thị của Trung ương đã không đến kịp với Xứ uỷ Nam Bộ và cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ vẫn nổ ra theo kế hoạch. Cuộc khởi nghĩa đã bị thực dân Pháp đàn áp dã man với một chiến dịch khủng bố trắng cực kỳ khốc liệt, gây ra những tổn thất không gì bù đắp được cho phong trào cách mạng miền Nam thời kỳ đó. Hàng nghìn cán bộ, đảng viên, quần chúng trung kiên, trong đó có các lãnh tụ ưu tú của Đảng như Phan Đăng Lưu, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần... đã bị thực dân Pháp sát hại. Vì vậy, có thể khẳng định rằng, công tác giao thông liên lạc trong những năm Đảng ta hoạt động bí mật luôn là một mặt trận quan trọng hàng đầu, đồng thời cũng là mặt trận nóng bỏng, nhiều hiểm nguy nhất. Người được phân công phụ trách công tác này đều là những cán bộ cốt cán, trung kiên và dũng cảm nhất.

Chính những năm tháng gian truân đi tìm đường cứu nước, tìm cách truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, gây dựng phong trào cách mạng và sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam cùng thực tiễn phong trào cách mạng do Đảng lãnh đạo đã hình thành nên trong Chủ tịch Hồ Chí Minh tư duy hết sức đúng đắn về vai trò, vị trí của thông tin liên lạc trong công tác cách mạng khi Người trở về Tổ Quốc năm 1941. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Người, cùng với sự ra đời của Mặt trận Việt Minh, phong trào cách mạng nước ta bước sang một trang mới với khí thế "đánh Pháp đuổi Nhật" sục sôi hướng tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám - 1945. Cũng từ đó, theo chỉ thị của Người, bắt đầu từ phong trào "Nam tiến" năm 1942, mạng lưới giao thông liên lạc đã được thiết lập một cách vững chắc xuất phát từ đầu não Pác Bó (Cao Bằng) như những sợi dây thần kinh vươn xuống các tỉnh đồng bằng, nối liền với miền Trung và miền Nam, gắn kết phong trào cách mạng cả nước vào một trung tâm thống nhất không bao giờ gián đoạn cho đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Ngay trong những ngày Tháng Tám sục sôi đó Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) trong 2 ngày 14 và 15/8/1945 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với việc đưa ra quyết định lịch sử phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, đã quyết định thành lập Ban Giao thông chuyên môn (tiền thân của ngành Bưu điện ngày nay) để chịu trách nhiệm tổ chức công tác giao thông liên lạc phục vụ cách mạng.


Trong suốt 2 cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong hoàn cảnh khốc liệt của chiến tranh, dù bận trăm công nghìn việc với cương vị lãnh tụ tối cao của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn dành sự quan tâm thích đáng đến công tác thông tin liên lạc. Ngày 17/1/1946, trong hoàn cảnh "nước sôi lửa bỏng" của những ngày đầu xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, Người vẫn dành thời gian đến thăm Bưu điện Trung ương Bờ Hồ để động viên cán bộ viên chức ở đây dốc lòng phục vụ chế độ mới. Ngày 5/1/1946 , trong Chỉ thị "Công việc khẩn cấp bây giờ" cho công cuộc kháng chiến kiến quốc, đề cập công tác giao thông, Người viết: "Phải đặc biệt chú ý vì giao thông là mạch máu của tổ chức. Giao thông tốt thì các việc đều dễ dàng. Giao thông xấu thì các việc đình trệ. Cho đến những năm cuối đời, dù tuổi cao sức yếu Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành sự quan tâm hết sức quý báu đối với công tác thông tin liên lạc. Năm 1966, trong chuyến thăm Đoàn Sóng điện thuộc Bộ đội thông tin liên lạc, Bác nói: "Thông tin liên lạc là dây thần kinh, là mạch máu con người". Ngày 28/1/1969, không lâu trước khi vĩnh biệt chúng ta, trong thư khen gửi cán bộ chiến sĩ thông tin liên lạc, Bác đã đề ra 4 yêu cầu có tính nguyên tắc đối với thông tin liên lạc là: "Kịp thời, chính xác bí mật, an toàn".

Một điều đáng chú ý nữa là, sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác giao thông liên lạc không chỉ dừng ở những ý kiến chỉ đạo mang tầm chiến lược mà còn hết sức sâu sát cụ thể theo đúng tác phong của một nhà lãnh đạo và tổ chức tài ba. Ngày nay, đọc lại những di huấn của Người về thông tin liên lạc chúng ta không khỏi kinh ngạc về những hiểu biết sâu sắc, tỷ mỉ cùng sự quan tâm sâu sát của Người. Ngay từ năm 1941, trong tác phẩm "Cách đánh du kích", Người viết: "Đánh du kích cần xếp đặt thông tin liên lạc cho nhanh chóng, chắc chắn và chu đáo. Không có thông tin và liên lạc với các nơi thì đội du kích đứng chơ vơ giữa trời, không làm gì được.

Thông tin liên lạc của du kích phần lớn nhờ vào dân chúng. Người phụ trách thông tin phải chọn người nhanh nhẹn, chắc chắn và khôn khéo, dùng lối đi bộ, đi ngựa, đi xe, đi thuyền để đưa tin tức. Lúc cần phải dùng nhiều người, đi nhiều đường, phòng khi người này bị trắc trở thì còn người khác, đường khác ".

Tư tưởng thông tin liên lạc phải dựa vào dân, gắn bó với nhân dân chính là một phần của tư tưởng chiến tranh nhân dân và cao hơn là tư tường đại đoàn kết toàn dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta. Đó chính là sự kết tinh của trí tuệ và lòng yêu nước nồng nàn, của ý chí kiên cường đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân.

Ra đời trong khí thế sục sôi cách mạng của những ngày tháng Tám lịch sử năm 1945, 61 năm qua, ngành Bưu điện Việt Nam cùng đội ngũ những người làm công tác thông tin liên lạc nói chung luôn luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đem tất cả sức lực trí tuệ và cả xương máu của mình để phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giành độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cùng với lực lượng thông tin quân sự, ngành Bưu điện đã vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn hiểm nguy trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, xây dựng và giữ vững huyết mạch thông tin phục vụ chiến đấu, góp phần đắc lực vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Gần 1 vạn người con ưu tú của ngành Bưu điện đã ngã xuống trên khắp các chiến trường cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ mới của đất nước với việc thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vượt qua muôn vàn khó khăn thiếu thốn của đất nước sau chiến tranh, phát huy truyền thống trưng thành, dũng cảm trong chiến đấu, ngành Bưu điện lại cùng toàn Đảng toàn dân viết nên những trang sử mới với những kỳ tích sáng tạo.

Đặc biệt, trong giai đoạn 20 năm đổi mới vừa qua, quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, được khởi xướng từ Đại hội VI (năm 1986), toàn ngành đã mạnh dạn đưa ra và thực hiện những giải pháp phát triển mang tính đột phá táo bạo, từ đó tạo nên sự phát triển có tính bùng nổ của BC,VT, với một số kết quả tiêu biểu: đã xây dựng nên hệ thống hạ tầng thông tin quốc gia hiện đại, đồng bộ, với trình độ công nghệ ngang tầm quốc tế cung cấp một hệ thống các dịch vụ BCVT và Intemet phong phú, đa dạng, cập nhật công nghệ mới nhất của thế giới với những tiện ích ngày càng cao, giá cước ngày càng hạ; xác lập thị trường BCVT cạnh tranh, đổi mới doanh nghiệp, thành lập Tập đoàn BCVT Việt Nam, xây dựng lộ trình hướng tới hội nhập và cạnh tranh quốc tế kiện toàn hệ thống quản lý nhà nước về BCVT và CNTT, xây dựng nền tảng pháp lý đồng bộ thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT- TT... Những thành tựu của ngành BCVT trong thời kỳ đổi mới đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao với nhiều phần thưởng cao quý, được khẳng định là ngành tiên phong, đi đầu trong đổi mới với những tiến bộ vượt bậc.

Ngày hôm nay, mỗi lần đến thăm ngôi nhà sàn của Bác Hồ trong khu di tích Phủ Chủ tịch, nhìn thấy chiếc điện thoại đơn sơ đã từng gắn bó với Người vẫn nằm nguyên vị trí trên chiếc bàn làm việc, lòng chúng ta lại nhớ đến công lao trời biển của vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người mở đường, người thầy vĩ đại của thông tin liên lạc cách mạng Việt Nam. Bước vào thế kỷ 21, dù tình hình đất nước và thế giới đã có những đổi thay hết sức lớn lao, lĩnh vực thông tin liên lạc đang có những bước tiến thần kỳ cả về vai trò, vị trí công nghệ và thông tin liên lạc không đơn thuần chỉ là phương tiện mà đã trở thành động lực chủ yếu cho sự phát triển của đất nước và nhân loại trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên thông tin, thì lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "tính quan trọng bậc nhất" của thông tin liên lạc vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp của chúng ta.

Ghi nhớ công ơn và lời dạy của Người, mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức ngành BCVT và CNTT nguyện ra sức học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập tác phong và đạo đức cách mạng: cần kiệm liêm chính, chí công vô tư của Người để thấm nhuần tinh thần phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình, góp sức đưa ngành BCVT&CNTT phát triển, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Đại hội X của Đảng đã đề ra cho ngành, đưa BCVT và CNTT của Việt Nam đạt trình độ trung bình của các nước công nghiệp phát triển trước năm 2020, góp phần đắc lực vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, xứng đáng với vai trò tiên phong, "quan trọng bậc nhất" như Bác Hồ mong muốn.

GS.TSKH Đỗ Trung Tá
Bộ trưởng Bộ BCVT

Theo Báo BĐVN

Nhận xét tin Sáng mãi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác đảm bảo thông tin liên lạc

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Sáng mãi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác đảm bảo thông tin liên lạc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Sang mai loi day cua Chu tich Ho Chi Minh doi voi cong tac dam bao thong tin lien lac ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Sáng mãi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác đảm bảo thông tin liên lạc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Tức của chuyên mục Chính Trị.

tomorrow teachings of President Ho Chi Minh City for the assurance of communications
Vietnam, in August, the Communist Party, President Ho Chi Minh, Vo Nguyen Giap, the Vietnamese Minh, the national liberation movement , Peoples Liberation Revolution, President Ho Chi Minh, Ho Chi Minh Thought, communications, the revolutionary movement, from the obligation to Page, general insurrection, seized power

circle 65 years ago, the Spring 1941, after 30 years to seek ways to save the country, President Ho Chi Minh had to return home directly driving the boat Vietnam revolution. From here, the revolutionary movement of our country, under the leadership of the Communist Party ...

 • Thoi su trong ngay May bay roi o Binh Thuan
  Thời sự trong ngày: Máy bay rơi ở Bình Thuận

  Thứ trưởng Bộ Tài nguyên lên tiếng vụ Đồng Nai lấp sông; Sập giàn giáo ở Formosa: Kết thúc cứu nạn, 13 người chết; Máy bay rơi và gãy đôi ở Bình Thuận;Thực hư ca phẫu thuật toàn đỉa tại BV Bạch Mai; Thanh niên làm 'chuyện người lớn' với 2 nữ sinh lớp 8...là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 26/3.

 • Thoi su 24h243 Chat mot cay xa cu chi gan 36 trieu
  Thời sự 24h(24/3): Chặt một cây xà cừ,chi gần 36 triệu

  Bộ Chính trị bổ nhiệm 3 Phó Ban Kinh tế TƯ; Sắp tinh giản biên chế 6 năm, không 'đánh trống bỏ dùi'; Năm 2016 sẽ chạy thử tuyến đường sắt trên cao Hà Nội; Diễm My 9x hoảng loạn vì bị cướp trong xe ô tô; Chặt một cây xà cừ, Hà Nội chi gần 36 triệu; Mê phim sex, ‘yêu râu xanh’ làm hại bé gái...là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 23/3.

 • Thoi su tuan qua Dinh chi can bo vu chat cay xanh
  Thời sự tuần qua: Đình chỉ cán bộ vụ chặt cây xanh

  Lại lùi luật Biểu tình sang 2016; Vụ chặt cây: Đình chỉ hàng loạt cán bộ Sở Xây dựng; Học sinh Trà Vinh đánh bạn: Đình chỉ cả hiệu trưởng, hiệu phó; Công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu 2014; Vớ được clip sex trong máy tính cũ, đòi chuộc 5 tỷ; Bắt tạm giam hoa hậu người Việt tại Nga...là những thông tin thời sự nổi bật tuần qua.

 • Thoi su 24h213 Ha Noi trong nham cay vang tam
  Thời sự 24h(21/3): Hà Nội trồng nhầm cây vàng tâm?

  Vụ bất thường dự án triệu đô: Công an vào cuộc; Hàng cây mới vừa được thay thế trên phố Hà Nội; Đại gia bị hoa hậu lừa 16 tỷ đồng là ai?; Thủy quái Mekong trong nồi lẩu trăm triệu đại gia Sài Gòn; Vũ Hoàng Điệp: Kinh tởm với mối tình đầu dài 2 năm!; Bất ngờ gục chết khi CSGT kiểm tra giấy tờ...là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 21/3.

 • Thoi su 24h203 Bat tam giam mot hoa hau
  Thời sự 24h(20/3): Bắt tạm giam một hoa hậu

  Chi tiết dự kiến lịch thi THPT quốc gia; Chủ tịch HN: Không có chuyện “kiếm chác” từ việc chặt 6.700 cây; Gần 150 xe tiền tỷ của đại gia Dũng "mặt sắt" phủ bụi; Bầu Hiển đề nghị mua sân bay Phú Quốc...

 • Hang loat nu sinh hoc sinh mat tich bi an
  Hàng loạt nữ sinh, học sinh mất tích bí ẩn

  Chỉ trong vòng 10 ngày đã có 3 nữ sinh viên (SV) mất tích, trong đó một nữ sinhđã tử vong. Chiều 26/3, Ths Trịnh Hữu Chung, Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên (HSSV) Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng cho biết: Riêng SV Ng. Tr...

 • Sap gian giao o Formosa
  Sập giàn giáo ở Formosa

  Vào lúc 10h ngày 27/3/2015, tại hội trường Tỉnh uỷ Hà Tĩnh diễn ra cuộc họp báo về vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh gây thương vong hàng chục người tại công trường Formosa.

 • Viet Nam tieu thu gan 70 tan vang
  Việt Nam tiêu thụ gần 70 tấn vàng?

  Chúng ta phải hiểu rằng việc nhập vàng vào Việt Nam không phải chỉ để tăng dự trữ tiền tệ mà còn có nhiều mục đích khác nữa.

 • Coi do Thao bo luon nhan cach
  Cởi đồ - Tháo bỏ luôn nhân cách

  Chỉ trong vòng 4 ngày (12/3 - 15/3) dân mạng được một phen "choáng váng" khi chứng kiến 2 màn "tự nguyện" cởi đồ giữa chốn đông người của 2 cô gái trẻ.

 • Ha noi chat ha 6700 cay xanh
  Hà nội chặt hạ 6.700 cây xanh

  Chứng kiến những hàng cây bị đốn hạ nhóm Trắng đã chế lại lời ca khúc Một “rừng” người – một đời cây gây xúc động. ------------ Xem thêm: Hà nội chặt hạ 6.700 cây xanh, http://vietbao.vn/tp/Ha-noi-chat-ha-6700-cay-xanh/8770793/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

 • Su kien quoc te noi bat 223 283
  Sự kiện quốc tế nổi bật (22/3 - 28/3)

  Israel do thám các cuộc hội đàm chương trình hạt nhân Iran; Người cha sáng lập nước Singapore, ông Lý Quang Diệu qua đời ở tuổi 91; Tai nạn máy bay Airbus 320 mang số hiệu 4U9525 rơi ở Pháp khiến 150 người bỏ mạng... là những tin chính trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Sự kiện quốc tế nổi bật (22/3 - 28/3), http://vietbao.vn/The-gioi/Su-kien-quoc-te-noi-bat-223-283/2147548631/433/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

 • Toan canh Showbiz tuan 2203 2803
  Toàn cảnh Showbiz tuần (22/03 – 28/03)

  Vũ Ngọc Đãng làm phim 18 tỷ của Ngọc Trinh, Tin đồn Phương Nga vướng vòng lao lý vì...'ngải quật', Bằng Kiều bị chỉ trích vì ‘rũ bỏ’ 13 năm công sức của vợ cũ, Nhiều bằng chứng cho thấy Khánh Thi - Phan Hiển yêu nhau, Đám cưới Bebe Phạm và Dustin Nguyễn, Lee Min Ho và Suzy (MissA) đang hẹn hò, Zayn Malik chính thức rời One Direction sau 5 năm gắn bó, Miley Cyrus và bạn trai tình cảm, bác bỏ tin đồn chia tay, Angelina Jolie truyền can đảm cho phụ nữ ung thư, ... là những thông tin giải trí nổi bật trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Toàn cảnh Showbiz tuần (22/03 – 28/03), http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Toan-canh-Showbiz-tuan-2203-2803/2147548589/49/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

 • Luot nhanh nhieu tin suc khoe quan trong tuan qua 23293
  Lướt nhanh nhiều tin sức khỏe quan trọng tuần qua (23-29/3)

  Vụ việc "Bác sĩ từ chối mổ vì biết bệnh nhân là người viết báo" thu hút sự chú ý của dư luận, công tác y tế cứu nạn nhanh chóng cho sự cố sập giàn giáo ở Vũng Áng, nhiều cảnh báo các bệnh mùa hè bắt đầu "vào mùa", thêm những lời khuyên bổ ích bảo vệ sức khỏe lúc giao mùa... là những thông tin sức khỏe quan trọng tuần qua. ------------ Xem thêm: Lướt nhanh nhiều tin sức khỏe quan trọng tuần qua (23-29/3), http://vietbao.vn/Suc-khoe/Luot-nhanh-nhieu-tin-suc-khoe-quan-trong-tuan-qua-23293/2147548577/248/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

 • Tin An ninh Phap luat tuan qua 2203 2803
  Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (22/03 - 28/03)

  Hàng loạt nữ sinh, học sinh mất tích bí ẩn; “Mượn danh” lãnh đạo cấp cao để lừa đảo; Đằng sau câu chuyện Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị bắt; Trùm ma túy thời Youtube; Tử tù Hồ Duy Hải: Có đủ 4 căn cứ để kháng nghị; Lời xin lỗi muộn của nhóm côn đồ tại phiên tòa;......là những tin đáng chú ý trong tuần. ------------ Xem thêm: Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (22/03 - 28/03), http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Tin-An-ninh-Phap-luat-tuan-qua-2203-2803/2147548553/218/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

 • Nghin le chuyen tuan qua 2203 2803
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua (22/03 - 28/03)

  Toàn cảnh sập giàn giáo công trường Formosa - Hà Tĩnh; Trực thăng rơi ở đảo Phú Quý- Bình Thuận; Toàn văn 21 câu trả lời vụ chặt hạ cây xanh của Hà Nội; Bác sĩ từ chối mổ cho người viết báo; Học sinh bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua. ------------ Xem thêm: Nghìn lẻ chuyện tuần qua (22/03 - 28/03), http://vietbao.vn/Xa-hoi/Nghin-le-chuyen-tuan-qua-2203-2803/2147548574/157/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn