vietbao

Quy chế bầu cử: Cơ bản giữ nguyên như dự thảo

Quy che bau cu Co ban giu nguyen nhu du thao

Sáng 21/4, đồng chí Trần Đức Lương, UV Bộ Chính trị điều hành phiên họp tại Hội trường, thảo luận và biểu quyết một số vấn đề trong Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi) liên quan đến bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

ĐH cũng thông qua Quy chế bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa X; nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa X; thảo luận và biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trần Đình Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị đọc Tờ trình về việc biểu quyết chủ trương bầu ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã thảo luận, cân nhắc và thống nhất trình Đại hội cho bầu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Qua thảo luận, Đoàn Chủ tịch Đại hội tiếp thu ý kiến: Giao cho Ban Chấp hành Trung ương xem xét việc chuyển những ủy viên Trung ương dự khuyết có đủ điều kiện thay thế những ủy viên Trung ương chính thức khi khuyết.

Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và biểu quyết bằng phiếu kín về việc bầu ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Kết quả, Đại hội nhất trí tán thành bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa X gồm các ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết.

Đoàn Chủ tịch phân tích: trong quy chế làm việc của Đại hội đã được thông qua có quy định lấy phiếu giới thiệu của đại biểu Đại hội về nhân sự Tổng Bí thư khóa X chọn trong số các ủy viên TƯ chính thức vừa trúng cử, cách làm này đã được thực hiện tại Đại hội IX. Quy chế bầu cử các cơ quan lãnh đạo và các chức danh lãnh đạo của BCH TƯ khóa X sẽ được thông qua tại hội nghị lần thứ I, BCH TƯ khóa X.

Việc Đại hội bầu Tổng Bí thư là vấn đề lớn và hệ trọng cần được nghiên cứu kỹ, nếu các cơ quan lãnh đạo và các chức danh lãnh đạo của BCH TƯ đều do Đại hội bầu thì trách nhiệm quyền hạn và mối quan hệ của các cơ quan và chức danh trên sẽ thay đổi, hiện nay chúng ta chưa nghiên cứu đầy đủ vấn đề này, vì vậy Đoàn Chủ tịch đề nghị cho giữ như dự thảo.

Đoàn Chủ tịch đề nghị tiếp thu ý kiến và sửa câu “lấy ý kiến đại biểu Đại hội giới thiệu nhân sự Tổng Bí thư bằng phiếu kín tại hội trường, chọn trong số các Ủy viên TƯ chính thức vừa trúng cử làm cơ sở để BCH TƯ khóa X bầu Tổng Bí thư”.

Theo VNN

Đồng chí Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đọc Tờ trình về việc tiếp thu và giải trình ý kiến của đại biểu đại hội tham gia về dự thảo Qui chế bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Qua thảo luận, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu về Quy chế bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa X, đồng chí Trần Đình Hoan nêu rõ: Nhiệm vụ công tác nhân sự Đại hội X là phải xây dựng được Ban Chấp hành Trung ương khóa X thực sự mạnh có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao.

Yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo và ý chí chiến đấu cao, có tư duy trí tuệ sáng tạo, là hạt nhân đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động của toàn Đảng, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, có tính đảng cao, thực sự phát huy dân chủ trong Đảng trên cơ sở chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ của Đảng trong giai đoạn mới.

Đồng chí nhấn mạnh 3 nhóm tiêu chuẩn đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, đồng thời nêu rõ: Nhất thiết không giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa X những cán bộ có một trong các khuyết điểm sau:

Một là, bản lĩnh chính trị không vững vàng, thiếu chính kiến, nể nang, né tránh, không dám đấu tranh chống cái sai, không dám đương đầu với những vấn đề phức tạp, khó khăn.

Hai là, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chuyên quyền, độc đoán, trù dập người thẳng thắn phê bình, đấu tranh.

Ba là, cơ hội chính trị, tham vọng cá nhân, xu nịnh, chạy chọt, có tư tưởng cục bộ địa phương, phe cánh.

Bốn là, chịu trách nhiệm về tình trạng nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng, để xảy ra tham nhũng, thất thoát lớn ở địa phương, đơn vị.

Năm là, giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất do lợi dụng chức quyền mà có, bản thân gia đình thiếu gương mẫu, cá nhân có khuyết điểm về đạo đức, lối sống.

Sáu là, không tích cực nghiên cứu học hỏi, bảo thủ trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều, làm ít, uy tín giảm.

Bảy là, ý thức tổ chức kỷ luật kém không chấp hành điều động và đặt điều kiện với sự phân công của tổ chức.

Tám là, về lịch sử chính trị có vấn đề chưa được làm rõ nhưng chưa được các cơ quan có thẩm quyền xem xét kết luận.

Về tiêu chuẩn Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư là những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, năng lực của Ban Chấp hành Trung ương, nói chung đã qua Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đủ sức khỏe đảm đương nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đề nghị Đại hội X bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa X có số lượng 185 đồng chí, trong đó 160 đồng chí ủy viên chính thức và 25 đồng chí ủy viên dự khuyết, đảm bảo tiêu chuẩn là chính đồng thời tính đến với cơ cấu hợp lý về vùng miền, nam nữ, dân tộc, độ tuổi, góp phần nâng cao chất lượng Ban Chấp hành Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã giới thiệu 206 đồng chí để Đại hội xem xét lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa X, trong đó có 175 đồng chí được đề cử vào BCH là ủy viên chính thức, có số dư là 9,37%, 31 đồng chí được đề cử vào ủy viên dự khuyết, có số dư là 24%.

Cơ cấu chung của toàn bộ danh sách được giới thiệu như sau: Ủy viên Trung ương khóa IX tái cử là 87 đồng chí (42,23%), 119 đồng chí là đại biểu giới thiệu mới ( 57,76%) , 23 cán bộ nữ ( 11,16%), 20 cán bộ người dân tộc ( 9,7%). Tuổi trung bình là 53,26. Độ tuổi 45 trở xuống là 13 đồng chí ( 6,3%); từ 46 đến 50 tuổi là 39 đồng chí ( 18,93%); từ 51 đến 60 tuổi là 142 đồng chí ( 68,93%); 61 tuổi trở lên có 12 đồng chí ( 5,8%). Thấp nhất là 33 tuổi, cao nhất là 66 tuổi. Công tác ở các cơ quan, bộ, ban, ngành Trung ương là 116 đồng chí, chiếm 56,31%, ở các địa phương là 90 đồng chí (43,69%). Danh sách các đồng chí được Ban chấp hành Trung ương khóa IX giới thiệu đề cử có lý lịch trích ngang được gửi tới từng đại biểu, hồ sơ cá nhân của từng đồng chí gửi tới từng Đoàn đại biểu để tham khảo.

Đồng chí Trần Đình Hoan cho biết: Có 1 đơn ứng cử của một đảng viên không phải là đại biểu dự Đại hội: đồng chí Nguyễn Xuân Hãn, 58 tuổi, GS, TS khoa học, giáo viên công tác tại Đại học Khoa học tự nhiên ( Đại học quốc gia). Cùng với các đồng chí được BCH Trung ương giới thiệu và một đồng chí tự ứng cử, tại Đại hội tiếp tục đề cử và ứng cử thêm để có một danh sách ứng cử và đề cử chung trình Đại hội xem xét.

Đại hội thông qua số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa X gồm 185 đồng chí, trong đó, ủy viên chính thức gồm 160 đồng chí, ủy viên dự khuyết là 25 đồng chí.

Buổi chiều, Đại hội làm việc tại Đoàn, thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách giới thiệu Ban Chấp hành Trung ương khóa X và những nội dung liên quan đến công tác nhân sự.

Theo TTXVN

Comment :Quy chế bầu cử: Cơ bản giữ nguyên như dự thảo
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Quy chế bầu cử: Cơ bản giữ nguyên như dự thảo bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Quy che bau cu Co ban giu nguyen nhu du thao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Quy chế bầu cử: Cơ bản giữ nguyên như dự thảo ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Election Regulation: Basically the same as the draft
Central Committee, Tran Dinh Hoan, UV Ministry Chinh, Tran Duc Luong, the central executive committee, member of the Politburo, alternate members, committee central members, union president, related to, the work, the general secretary, Comrade, age
morning 21/4, Mr. Tran Duc Luong, UV Politburo executive session at the hall, discussing and vote on certain issues in the Charter Party (supplemented, amended) concerning the election of the Central Executive Committee key X. University also adopted the cast ...
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h287 Bao quet o Ha Noi Cay do la liet
  Thời sự 24h(28/7): Bão quét ở Hà Nội: Cây đổ la liệt

  Thắt tim cảnh người cha kiệt sức gục chết giữa cánh đồng; Bão quét tới Hà Nội: Cây đè ô tô, xe máy đổ cả loạt; Góc khuất nghề đẻ thuê: Nỗi ân hận tột cùng của người đàn bà dẫn gái về cho chồng; Sập giàn giáo cao ốc Dream Home Luxury, 3 người thương vong; Vụ Formosa: 9 dòng kiểm điểm và quyết tâm của Chính phủ

 • Thoi su 24h277 co gai tre tu vong duoi song To Lich
  Thời sự 24h(27/7): cô gái trẻ tử vong dưới sông Tô Lịch

  Formosa chôn chất thải: Nghi vấn bao che sai phạm cho cán bộ các cấp; Thương bé tròn một tuổi mà phẫu thuật chân 12 lần chưa khỏi; “Người mẹ ma” ở TP HCM: 'Ước gì tôi biết vì sao mình bị tạt axit'; Nỗi đau khôn cùng của người cha chôn 12 con trong cát trắng; Vợ chết, chồng bị thương: Nạn nhân nhắn gì cho bố mẹ trước lúc mất?

 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 247307
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (24/7-30/7)

  Sản phụ từ chối điều trị ung thư để cứu con đã qua đời; Thực hư những cách chữa khỏi ung thư từ Đông y; 7 loại đồ ăn mà "chuyên gia ngộ độc" không bao giờ động đũa; 'Mẹ nhỏ, con to' nhờ ăn uống đúng cách khi mang bầu;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 240730072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (24/07-30/07/2016)

  Sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng hay góc khuất gia đình làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 2407 30072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (24/07- 30/07/2016)

  Phi công, tiếp viên hàng không buôn lậu vàng, CPI tháng 7 tiếp tục tăng nhẹ, VASEP đề nghị đánh thuế thương lái TQ, tỷ giá tiếp tục tĩnh lặng đến bất ngờ, TP HCM công bố 77 dự án đang thế chấp ngân hàng, nông hải sản đứng đầu bảng về chứa chất cấm, kháng sinh... Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu d

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.