vietbao

Quy chế bầu cử: Cơ bản giữ nguyên như dự thảo

Quy che bau cu Co ban giu nguyen nhu du thao

Sáng 21/4, đồng chí Trần Đức Lương, UV Bộ Chính trị điều hành phiên họp tại Hội trường, thảo luận và biểu quyết một số vấn đề trong Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi) liên quan đến bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

ĐH cũng thông qua Quy chế bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa X; nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa X; thảo luận và biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trần Đình Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị đọc Tờ trình về việc biểu quyết chủ trương bầu ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã thảo luận, cân nhắc và thống nhất trình Đại hội cho bầu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Qua thảo luận, Đoàn Chủ tịch Đại hội tiếp thu ý kiến: Giao cho Ban Chấp hành Trung ương xem xét việc chuyển những ủy viên Trung ương dự khuyết có đủ điều kiện thay thế những ủy viên Trung ương chính thức khi khuyết.

Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và biểu quyết bằng phiếu kín về việc bầu ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Kết quả, Đại hội nhất trí tán thành bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa X gồm các ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết.

Đoàn Chủ tịch phân tích: trong quy chế làm việc của Đại hội đã được thông qua có quy định lấy phiếu giới thiệu của đại biểu Đại hội về nhân sự Tổng Bí thư khóa X chọn trong số các ủy viên TƯ chính thức vừa trúng cử, cách làm này đã được thực hiện tại Đại hội IX. Quy chế bầu cử các cơ quan lãnh đạo và các chức danh lãnh đạo của BCH TƯ khóa X sẽ được thông qua tại hội nghị lần thứ I, BCH TƯ khóa X.

Việc Đại hội bầu Tổng Bí thư là vấn đề lớn và hệ trọng cần được nghiên cứu kỹ, nếu các cơ quan lãnh đạo và các chức danh lãnh đạo của BCH TƯ đều do Đại hội bầu thì trách nhiệm quyền hạn và mối quan hệ của các cơ quan và chức danh trên sẽ thay đổi, hiện nay chúng ta chưa nghiên cứu đầy đủ vấn đề này, vì vậy Đoàn Chủ tịch đề nghị cho giữ như dự thảo.

Đoàn Chủ tịch đề nghị tiếp thu ý kiến và sửa câu “lấy ý kiến đại biểu Đại hội giới thiệu nhân sự Tổng Bí thư bằng phiếu kín tại hội trường, chọn trong số các Ủy viên TƯ chính thức vừa trúng cử làm cơ sở để BCH TƯ khóa X bầu Tổng Bí thư”.

Theo VNN

Đồng chí Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đọc Tờ trình về việc tiếp thu và giải trình ý kiến của đại biểu đại hội tham gia về dự thảo Qui chế bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Qua thảo luận, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu về Quy chế bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa X, đồng chí Trần Đình Hoan nêu rõ: Nhiệm vụ công tác nhân sự Đại hội X là phải xây dựng được Ban Chấp hành Trung ương khóa X thực sự mạnh có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao.

Yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo và ý chí chiến đấu cao, có tư duy trí tuệ sáng tạo, là hạt nhân đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động của toàn Đảng, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, có tính đảng cao, thực sự phát huy dân chủ trong Đảng trên cơ sở chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ của Đảng trong giai đoạn mới.

Đồng chí nhấn mạnh 3 nhóm tiêu chuẩn đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, đồng thời nêu rõ: Nhất thiết không giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa X những cán bộ có một trong các khuyết điểm sau:

Một là, bản lĩnh chính trị không vững vàng, thiếu chính kiến, nể nang, né tránh, không dám đấu tranh chống cái sai, không dám đương đầu với những vấn đề phức tạp, khó khăn.

Hai là, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chuyên quyền, độc đoán, trù dập người thẳng thắn phê bình, đấu tranh.

Ba là, cơ hội chính trị, tham vọng cá nhân, xu nịnh, chạy chọt, có tư tưởng cục bộ địa phương, phe cánh.

Bốn là, chịu trách nhiệm về tình trạng nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng, để xảy ra tham nhũng, thất thoát lớn ở địa phương, đơn vị.

Năm là, giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất do lợi dụng chức quyền mà có, bản thân gia đình thiếu gương mẫu, cá nhân có khuyết điểm về đạo đức, lối sống.

Sáu là, không tích cực nghiên cứu học hỏi, bảo thủ trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều, làm ít, uy tín giảm.

Bảy là, ý thức tổ chức kỷ luật kém không chấp hành điều động và đặt điều kiện với sự phân công của tổ chức.

Tám là, về lịch sử chính trị có vấn đề chưa được làm rõ nhưng chưa được các cơ quan có thẩm quyền xem xét kết luận.

Về tiêu chuẩn Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư là những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, năng lực của Ban Chấp hành Trung ương, nói chung đã qua Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đủ sức khỏe đảm đương nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đề nghị Đại hội X bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa X có số lượng 185 đồng chí, trong đó 160 đồng chí ủy viên chính thức và 25 đồng chí ủy viên dự khuyết, đảm bảo tiêu chuẩn là chính đồng thời tính đến với cơ cấu hợp lý về vùng miền, nam nữ, dân tộc, độ tuổi, góp phần nâng cao chất lượng Ban Chấp hành Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã giới thiệu 206 đồng chí để Đại hội xem xét lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa X, trong đó có 175 đồng chí được đề cử vào BCH là ủy viên chính thức, có số dư là 9,37%, 31 đồng chí được đề cử vào ủy viên dự khuyết, có số dư là 24%.

Cơ cấu chung của toàn bộ danh sách được giới thiệu như sau: Ủy viên Trung ương khóa IX tái cử là 87 đồng chí (42,23%), 119 đồng chí là đại biểu giới thiệu mới ( 57,76%) , 23 cán bộ nữ ( 11,16%), 20 cán bộ người dân tộc ( 9,7%). Tuổi trung bình là 53,26. Độ tuổi 45 trở xuống là 13 đồng chí ( 6,3%); từ 46 đến 50 tuổi là 39 đồng chí ( 18,93%); từ 51 đến 60 tuổi là 142 đồng chí ( 68,93%); 61 tuổi trở lên có 12 đồng chí ( 5,8%). Thấp nhất là 33 tuổi, cao nhất là 66 tuổi. Công tác ở các cơ quan, bộ, ban, ngành Trung ương là 116 đồng chí, chiếm 56,31%, ở các địa phương là 90 đồng chí (43,69%). Danh sách các đồng chí được Ban chấp hành Trung ương khóa IX giới thiệu đề cử có lý lịch trích ngang được gửi tới từng đại biểu, hồ sơ cá nhân của từng đồng chí gửi tới từng Đoàn đại biểu để tham khảo.

Đồng chí Trần Đình Hoan cho biết: Có 1 đơn ứng cử của một đảng viên không phải là đại biểu dự Đại hội: đồng chí Nguyễn Xuân Hãn, 58 tuổi, GS, TS khoa học, giáo viên công tác tại Đại học Khoa học tự nhiên ( Đại học quốc gia). Cùng với các đồng chí được BCH Trung ương giới thiệu và một đồng chí tự ứng cử, tại Đại hội tiếp tục đề cử và ứng cử thêm để có một danh sách ứng cử và đề cử chung trình Đại hội xem xét.

Đại hội thông qua số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa X gồm 185 đồng chí, trong đó, ủy viên chính thức gồm 160 đồng chí, ủy viên dự khuyết là 25 đồng chí.

Buổi chiều, Đại hội làm việc tại Đoàn, thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách giới thiệu Ban Chấp hành Trung ương khóa X và những nội dung liên quan đến công tác nhân sự.

Theo TTXVN

Comment :Quy chế bầu cử: Cơ bản giữ nguyên như dự thảo
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Quy chế bầu cử: Cơ bản giữ nguyên như dự thảo bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Quy che bau cu Co ban giu nguyen nhu du thao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Quy chế bầu cử: Cơ bản giữ nguyên như dự thảo ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Election Regulation: Basically the same as the draft
Central Committee, Tran Dinh Hoan, UV Ministry Chinh, Tran Duc Luong, the central executive committee, member of the Politburo, alternate members, committee central members, union president, related to, the work, the general secretary, Comrade, age
morning 21/4, Mr. Tran Duc Luong, UV Politburo executive session at the hall, discussing and vote on certain issues in the Charter Party (supplemented, amended) concerning the election of the Central Executive Committee key X. University also adopted the cast ...
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
  Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

  Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

 • Thoi su 24h228 Nhung vu giet hai can bo tai tieng
  Thời sự 24h(22/8): Những vụ giết hại cán bộ tai tiếng

  TPHCM kiểm tra "lót tay" lấy sổ đỏ: Sẽ như Hà Nội?; Những vụ giết hại cán bộ bằng súng tai tiếng nhất từ trước tới nay; Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nhóm côn đồ nổ súng truy sát 1 gia đình ở Thanh Hóa; Nước biển miền Trung 'đạt chuẩn' để tắm và nuôi thủy sản; Cán bộ điều tra đánh người nhưng vẫn có thư cảm ơn;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 22/8/2016.

 • Thoi su 24h178 Me nhan tam giet 3 con ruot roi bo tron
  Thời sự 24h(17/8): Mẹ nhẫn tâm giết 3 con ruột rồi bỏ trốn

  Hà Nội chi 53 tỷ đồng/năm cắt cỏ: Dừng là đúng; Rúng động thảm án mẹ sát hại 3 con, đốt nhà rồi trốn vào rừng; Sự thật đằng sau bức ảnh tố nhân viên y tế chơi điện thoại; Vợ công an đánh ghen kinh hoàng: Trên tình bạn một tí; Sân bay tắc nghẽn sao còn cắt đất làm sân golf?

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142072016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/7/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

 • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

  Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
  Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

  Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.