vietbao

Dự thảo NĐ về trách nhiệm cá nhân với người đứng đầu

CHÍNH PHỦ

_______

Số: /2007/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________________

Hà Nội, ngày tháng năm 2007

DỰ THẢOngày 24/5/2007

NGHỊ ĐỊNH

Quy định chế độ trách nhiệm cá nhân

đối với người đứng đầu cơ quan nhà nước

trong thi hành nhiệm vụ, công vụ

______________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH :

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chế độ trách nhiệm cá nhân đối với người đứng đầu cơ quan nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với người đứng đầu trong các cơ quan nhà nước sau đây:

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

b) Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; các Ban thuộc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

2. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước quy định tại khoản 1 Điều này cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân như người đứng đầu cơ quan nhà nước trong lĩnh vực được phân công lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. ’’Cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước’’ quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này là người được phân công giúp người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý, phụ trách một số lĩnh vực nhất định trong cơ quan, đơn vị hoặc một số cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc.

2. ’’Chế độ trách nhiệm cá nhân’’ đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước là toàn bộ các quy định của pháp luật giao cho người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền được giao; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 6 Nghị định này.

Điều 4. Căn cứ xác định chế độ trách nhiệm cá nhân đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu

1. Căn cứ nghĩa vụ, nhiệm vụ, quyền hạn, quyền lợi của cán bộ, công chức và những việc cán bộ, công chức không được làm quy định tại Pháp lệnh Cán bộ, công chức và các văn bản pháp luật khác liên quan.

2. Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được giao cho người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu.

3. Căn cứ nội dung chế độ trách nhiệm cá nhân đối với người đứng đầu quy định tại Điều 6 Nghị định này.

Điều 5. Trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các tổ chức cấu thành cơ quan nhà nước

Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các tổ chức cấu thành thuộc cơ quan nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này cũng phải thực hiện chế độ trách nhiệm cá nhân trong quá trình đề xuất, tham mưu, trình, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công liên quan đến chế độ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan nhà nước.

Điều 6. Các hình thức trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước

1. Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước nếu có hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành nhiệm vụ, công vụ phải chịu một hoặc nhiều hình thức trách nhiệm sau đây:

a) Trách nhiệm kỷ luật;

b) Trách nhiệm dân sự;

c) Trách nhiệm vật chất;

d) Trách nhiệm hình sự;

đ) Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm kỷ luật: người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước nếu có hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành nhiệm vụ, công vụ đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải bị xử lý kỷ luật. Việc xử lý kỷ luật phải tuân theo các quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức.

3. Trách nhiệm dân sự: người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước nếu có hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành nhiệm vụ, công vụ gây thiệt hại, xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân đến mức phải chịu trách nhiệm dân sự thì ngoài việc xử lý kỷ luật phải bị xử lý về trách nhiệm dân sự. Việc xử lý trách nhiệm dân sự đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước phải tuân theo quy định của pháp luật dân sự

4. Trách nhiệm vật chất: người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước nếu có hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành nhiệm vụ, công vụ làm mất mát, hư hỏng trang bị, thiết bị hoặc gây ra thiệt hại về tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của pháp luật.

5. Trách nhiệm hình sự: người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước nếu có hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành nhiệm vụ, công vụ có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì phải chịu trách nhiệm hình sự. Việc xử lý trách nhiệm hình sự đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước phải tuân theo quy định của pháp luật hình sự và tố tụng hình sự.

Chương II

CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN

ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Điều 7. Nội dung chế độ trách nhiệm cá nhân đối với người đứng đầu

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm cá nhân về toàn bộ hoạt động của cơ quan được giao quản lý trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, bao gồm:

1. Tổ chức, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện kế hoạch công tác được cấp trên giao đầy đủ, đúng thời gian quy định và có chất lượng; quyết định các chủ trương, biện pháp cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về các quyết định đó;

2. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật, bao gồm: văn bản quy phạm pháp luật; văn bản cá biệt; văn bản áp dụng trong nội bộ cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý và công văn chỉ đạo, điều hành. Sử dụng đúng, đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ được giao;

3. Căn cứ các quy định về phân công, phân cấp và nhiệm vụ, quyền hạn của mình, ban hành văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cấp phó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấu thành hoặc từng công chức thuộc quyền mình quản lý, không để tình trạng chồng chéo, trùng lắp về nhiệm vụ hoặc trách nhiệm không rõ ràng; bảo đảm cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; hoạt động hành chính thuộc thẩm quyền quản lý thông suốt, hiệu lực và hiệu quả;

4. Tổ chức tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, đào tạo, nâng lương, nâng ngạch, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ chế độ và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và theo đúng thẩm quyền được giao;

5. Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản công được giao quản lý, sử dụng; bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ và an toàn lao động tại cơ quan. Khi sử dụng các nguồn tài chính, các tài sản, trang thiết bị, người đứng đầu cơ quan phải thực hiện đúng chế độ, chính sách do Nhà nước quy định; có trách nhiệm tổ chức quản lý, kiểm tra thường xuyên, không để xảy ra hư hỏng, mất mát, thất thoát, tham nhũng, lãng phí;

6. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về văn hóa công sở; không để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý có thái độ hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà cho công dân, doanh nghiệp trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ; thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 8. Trách nhiệm của cấp có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc phân công nhiệm vụ cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị

1. Cấp có thẩm quyền khi ban hành quyết định bổ nhiệm hoặc phân công nhiệm vụ cho người đứng đầu phải quy định rõ quyền hạn, nhiệm vụ của người được bổ nhiệm vào vị trí người đứng đầu theo nguyên tắc:

a) Quyền hạn của người đứng đầu phải tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao theo phân cấp quản lý;

b) Quyền hạn, chức năng và nhiệm vụ giao cho người đứng đầu phải rõ ràng, cụ thể.

2. Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc phân công nhiệm vụ cho người đứng đầu phải có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện về nguồn nhân lực, tài chính, trang thiết bị, thời gian cho người đứng đầu để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Điều 9. Những trường hợp xử lý trách nhiệm cá nhân đối với người đứng đầu

1. Vi phạm nội dung chế độ trách nhiệm cá nhân đối với người đứng đầu quy định tại Điều 7 Nghị định này.

2. Khi phát hiện cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhưng không có biện pháp kiên quyết để chấm dứt hành vi vi phạm đó và kịp thời áp dụng biện pháp khắc phục có hiệu quả.

3. Không giao nhiệm vụ hoặc giao nhiệm vụ cho cấp dưới nhưng giao không rõ; không kiểm tra hoặc thiếu kiểm tra, đôn đốc cấp dưới thực hiện.

4. Cấp dưới đã báo cáo, xin chỉ thị những vấn đề thuộc thẩm quyền của người đứng đầu nhưng không giải quyết kịp thời theo quy định.

5. Đưa ra các ý kiến chỉ đạo cấp dưới trái pháp luật, thực hiện chung chung, không rõ ràng, không có chính kiến, gây lãng phí ngân sách, tài sản của Nhà nước; trình, đề xuất, ban hành quyết định trái pháp luật, không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hoặc báo cáo sai sự thật.

6. Cấp phó, người đại diện hoặc người được uỷ quyền làm sai chế độ, chính sách hoặc làm trái các quy định của pháp luật trong thực thi nhiệm vụ, công vụ mà pháp luật đã giao cho người đứng đầu.

7. Cấp phó và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý tham nhũng, lãng phí.

Điều 10. Trường hợp đặc biệt

Trong trường hợp cơ quan hành chính nhà nước thực hiện cơ chế điều hành tập thể, đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của tập thể lãnh đạo, nếu ý kiến của đa số thành viên lãnh đạo là sai chủ trương, chính sách và pháp luật mà người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu được phân công lãnh đạo, quản lý lĩnh vực đó không có ý kiến khác thì cũng phải xử lý trách nhiệm cá nhân đối với người đứng đầu theo quy định tại Nghị định này.

Chương III

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 11. Khen thưởng

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu hoàn thành xuất sắc chế độ trách nhiệm cá nhân trong thi hành nhiệm vụ, công vụ theo quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật khác liên quan thì được xem xét khen thưởng theo quy định chung và được xem xét để bổ nhiệm lại, bổ nhiệm chức vụ cao hơn hoặc được cử đi thi nâng ngạch trước thời hạn theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Quy định về xử lý vi phạm chế độ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu vi phạm chế độ trách nhiệm cá nhân quy định tại Nghị định này thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà bị xử lý trách nhiệm theo hình thức quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này.

Điều 13. Nguyên tắc xem xét xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu vi phạm chế độ trách nhiệm cá nhân

Khi xử lý người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu vi phạm chế độ trách nhiệm cá nhân, ngoài việc thực hiện theo các nguyên tắc xem xét xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức theo quy định hiện hành, còn thực hiện theo các nguyên tắc sau:

1. Căn cứ sự phân công, phân cấp quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước để xác định mức độ chịu trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu;

2. Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người đứng đầu;

3. Căn cứ vào mối quan hệ và nội dung phân công công tác giữa trách nhiệm của người đứng đầu với cấp phó của người đứng đầu trong chỉ đạo, quản lý, điều hành cơ quan nhà nước.

Điều 14. Các trường hợp được miễn, giảm nhẹ trách nhiệm cá nhân đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu

1. Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu được miễn trách nhiệm cá nhân trong các trường hợp sau:

a) Đã triển khai, đôn đốc và thường xuyên kiểm tra, đề ra các giải pháp cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao;

b) Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu phụ trách lĩnh vực được phân công ban hành văn bản pháp luật đã tự sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung thay thế văn bản trái pháp luật và khắc phục xong hậu quả do việc ban hành và thực hiện văn bản trái pháp luật đó gây ra;

c) Do thiên tai, địch họa, các tai nạn rủi ro khác hoặc trường hợp bất khả kháng mà người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đã có biện pháp phòng chống;

d) Người đứng đầu vắng mặt tại cơ quan, đơn vị và có văn bản ủy quyền cho cấp phó trong thời gian vắng mặt; cấp phó của người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về hành vi, quyết định của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu trong văn bản ủy quyền;

đ) Trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu phải chấp hành quyết định của cấp trên; khi có căn cứ để cho là quyết định đó trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định; trong trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.

2. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu vi phạm chế độ trách nhiệm cá nhân được xem xét giảm nhẹ kỷ luật nếu trước khi xử lý kỷ luật người đó đã tự nhận khuyết điểm, có đơn xin từ chức, xin tự khắc phục hậu quả do hành vi thiếu trách nhiệm của mình gây ra và được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 15. Các trường hợp tăng nặng trách nhiệm cá nhân đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu vi phạm chế độ trách nhiệm cá nhân sẽ bị xem xét tăng nặng trách nhiệm cá nhân trong các trường hợp sau:

1. Báo cáo sai sự thật về tình hình thực hiện hoặc kết quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao;

2. Cấp trên hoặc dư luận báo chí phát hiện sơ hở hoặc thiếu sót, đã kịp thời chỉ đạo hoặc có ý kiến nhưng người đứng đầu không thực hiện hoặc không có biện pháp để khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót để xảy ra hậu quả;

3. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đã bị xử lý kỷ luật về vi phạm chế độ trách nhiệm cá nhân mà lại tái phạm hoặc thiếu trung thực trong tiếp thu phê bình, kiểm điểm hoặc cố tình né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực và hướng dẫn thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành Nghị định này.

3. Người đứng đầu các cơ quan khác của nhà nước (Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp) hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành Nghị định này tại cơ quan, đơn vị mình quản lý.

4. Cơ quan có thẩm quyền của tổ chức chính trị hướng dẫn việc áp dụng Nghị định này đối với các cơ quan thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Điều 17. Trách nhiệm thi hành

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

2. Nghị định này cũng áp dụng đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp nhà nước, các viên chức nhà nước được bổ nhiệm đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước./.

Nơi nhận:

Ban Bí thư Trung ương Đảng;

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

cơ quan thuộc Chính phủ;

Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng,

chống tham nhũng;

HĐND, UBND các tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương;

Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

Văn phòng Chủ tịch nước;

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

Văn phòng Quốc hội;

Toà án nhân dân tối cao;

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

Kiểm toán Nhà nước;

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng công ty 91;

VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,

Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,

Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

Lưu: Văn thư, TCCB (10b). Hoà bản.

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

Việt Báo
Comment :Dự thảo NĐ về trách nhiệm cá nhân với người đứng đầu
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Dự thảo NĐ về trách nhiệm cá nhân với người đứng đầu bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Du thao ND ve trach nhiem ca nhan voi nguoi dung dau ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Dự thảo NĐ về trách nhiệm cá nhân với người đứng đầu ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Draft Decree on personal responsibility with the head
Ministries and Government Agencies, personal responsibility, the accountability, state agencies, the heads, as prescribed, have authority, contrary to law, the people, for, speculation, decrees, handling, dealing
GOVERNMENT.
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
  Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

  Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

 • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
  Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

  Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ