vietbao

4 ủy viên Trung ương Đảng bị kỷ luật

Ngày 12/1, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa IX) đã bế mạc. 4 ủy viên Trung ương Đảng bị kỷ luật gồm ông Lê Huy Ngọ, Vũ Trọng Kim, Nguyễn Tuấn Minh và ông Ksor Phước.

4 uy vien Trung uong Dang bi ky luat
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu bế mạc Hội nghị.

Hội nghị đã dân chủ thảo luận, kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX trong nửa nhiệm kỳ vừa qua và thông qua Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách, giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng.

Với thái độ nhìn thẳng vào sự thật, thẳng thắn tự phê bình và phê bình, Hội nghị đánh giá một cách khách quan, sâu sắc những việc làm được cũng như chưa làm được, phân tích rõ nguyên nhân.

Hội nghị chỉ rõ hai năm rưỡi qua, trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, kinh tế khu vực và thế giới phục hồi chậm và dịch bệnh SARS... tác động không nhỏ đến Việt Nam, song với sự phấn đấu nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, chúng ta đã giành được những thắng lợi quan trọng.

Hội nghị chỉ rõ bên cạnh thành tựu và tiến bộ, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX còn những yếu kém, khuyết điểm.

Về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp lớn trong nửa nhiệm kỳ còn lại, hội nghị khẳng định: Để thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội IX, hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm 2001-2005, tiến tới thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực, tạo thuận lợi cho kế hoạch 5 năm sau, cần thực hiện thật tốt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu sau:

Một là, tập trung đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế trong 2 năm 2004-2005 đạt bình quân mỗi năm trên 8%. Tạo một bước chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực, của các doanh nghiệp và của cả nền kinh tế; tăng đóng góp của khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Hai là, đẩy mạnh xây dựng đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục tháo gỡ các trở ngại về cơ chế, chính sách để sắp xếp, đổi mới, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; hình thành đồng bộ hơn các loại thị trường, nhất là các thị trường vốn, bất động sản, lao động, khoa học, công nghệ.

Ba là, phát triển văn hóa, xã hội đồng bộ hơn nữa với tăng trưởng kinh tế, tập trung giải quyết một bước quan trọng một số vấn đề xã hội bức xúc nhất, như xóa đói, giảm nghèo ở những vùng đặc biệt khó khăn; nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy lùi một bước các tệ nạn xã hội, tình trạng phạm tội, việc khiếu kiện đông người, tai nạn giao thông.

Bốn là, chủ động và khẩn trương hơn trong hội nhập kinh tế quốc tế, chuẩn bị tốt các điều kiện trong nước để thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế đa phương, song phương và sớm gia nhập WTO, tạo môi trưởng đầu tư, kinh doanh bình đẳng, minh bạch, ổn định, thông thoáng, có tính cạnh tranh cao so với khu vực; thu hút mạnh đầu tư nước ngoài.

Năm là, tạo cho được chuyển biến toàn diện, sâu sắc trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị; thực hiện khẩn trương cải cách hành chính, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu dân. Quan tâm đặc biệt đến đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sáu là, tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị-xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Hội nghị đã xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ mắc sai lầm, khuyết điểm trong công tác quản lý: thi hành kỷ luật về đảng với ông Lê Huy Ngọ bằng hình thức cảnh cáo, đề nghị Nhà nước xem xét xử lý kỷ luật đúng mức ông Lê Huy Ngọ về mặt chính quyền; thi hành kỷ luật về đảng đối với ông Vũ Trọng Kim bằng hình thức khiển trách; thi hành kỷ luật về đảng đối với ông Nguyễn Tuấn Minh bằng hình thức khiển trách, đề nghị Nhà nước xem xét xử lý kỷ luật đúng mức ông Nguyễn Tuấn Minh về mặt chính quyền; thi hành kỷ luật về đảng đối với ông Ksor Phước bằng hình thức khiển trách.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh một số nội dung có quan hệ tới việc rút kinh nghiệm quá trình quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội trong hơn hai năm rưỡi qua, để tổ chức thực hiện tốt hơn trong nửa nhiệm kỳ còn lại, bảo đảm thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng.

Về mối quan hệ giữa ổn định và phát triển, Tổng Bí thư nói: "Quyết tâm giữ vững môi trường hòa bình, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, bảo đảm những cân đối quan trọng trong kinh tế vĩ mô... phải trở thành nhận thức sâu sắc và hành động thiết thực của các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội. Đó là bài học lớn rút ra từ thực tiễn phát triển đất nước trong bối cảnh thế giới đầy biến động phức tạp trong những năm qua, là một trong những phương châm phát triển đất nước trong những năm tới".

Về mối quan hệ giữa tăng trưởng tốc độ cao với chất lượng, hiệu quả và sự bền vững của tăng trưởng, Tổng Bí thư nói: "Chúng ta có thể vừa giữ vững tốc độ tăng trưởng cao, vừa nâng cao chất lượng tăng trưởng nếu biết tập trung sức phát huy nội lực gắn liền với thu hút các nguồn lực từ bên ngoài. Tạo môi trường thuận lợi để phát triển có hiệu quả các thành phần kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước, đồng thời phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh tế khác, phát huy các khả năng tiềm tàng trong dân. Đặc biệt coi trọng việc phát huy tiềm năng con người Việt Nam, bao gồm tiềm năng về trí tuệ, sức lao động sáng tạo cũng như tiền vốn, trọng dụng nhân tài phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước nhanh và bền vững".

Về phát triển kinh tế gắn liền với phát triển văn hóa, xã hội, Tổng Bí thư nói: "Cần xử lý tốt các vấn đề xã hội bức xúc, như giải quyết việc làm, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách. Cùng với việc tạo điều kiện cho các vùng kinh tế trọng điểm phát triển nhanh, phải quan tâm hơn nữa tới sự phát triển của các vùng sâu, vùng xa, vùng có khó khăn, không để xảy ra tình trạng chênh lệch quá xa về đời sống giữa nhân dân các vùng... từ đó, tạo niềm vui trong toàn dân, giữ vững sự đồng thuận xã hội và ổn định chính trị đất nước."

Tổng Bí thư khẳng định chỉnh đốn Đảng gắn với việc củng cố hệ thống chính trị là vấn đề rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định. Ông nhấn mạnh: "Một vấn đề có ý nghĩa quyết đinh là vai trò gương mẫu của cá nhân và gia đình cán bộ, công chức, trước hết của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, từ các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, đến các đồng chí lãnh đạo các cấp ủy, các ngành, các đoàn thể, các địa phương cần tự giác rèn luyện, nêu gương trước cấp dưới về sự giác ngộ chính trị, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tinh thần hy sinh phấn đấu vì lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân, chủ động đấu tranh có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực, làm trong sạch bộ máy trong ngành, trong địa phương mình phụ trách. Các đồng chí đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước những khuyết điểm, tham nhũng, lãng phí trong ngành, địa phương, đơn vị mình. Đề cao sự giám sát của các tổ chức Đảng, Mặt trận, các đoàn thể và toàn thể nhân dân đối với cán bộ để thực hiện thật nghiêm túc và hiệu quả nhiệm vụ này.

Đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí là một công việc có ý nghĩa quan trọng để củng cố niềm tin trong nhân dân, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

(TTXVN)

Comment :4 ủy viên Trung ương Đảng bị kỷ luật
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 4 ủy viên Trung ương Đảng bị kỷ luật bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 4 uy vien Trung uong Dang bi ky luat ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 4 ủy viên Trung ương Đảng bị kỷ luật ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
4 members are disciplined Party Central
Nguyen Tuan Minh, Le Huy Ngo, Ksor Phuoc Vu Trong Kim, Ha Noi, the Central Committee of Communist Party Central Committee Communist Party of Vietnam, the Commissioner central member, enforce discipline, economic sectors, the general secretary, meaningful, components, development, creation
Date 12/1, in Hanoi, the ninth Conference Committee Central Committee Communist Party of Vietnam (IX) was closing. Four members of the Central Party discipline including Mr. Le Huy Ngo, Vu Trong Kim, Nguyen Tuan Minh and Mr. Ksor Phuoc ..
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
  Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

  Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

 • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
  Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

  Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

 • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
  Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

  Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

 • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
  Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

  Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

  Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t