vietbao

4 ủy viên Trung ương Đảng bị kỷ luật

Ngày 12/1, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa IX) đã bế mạc. 4 ủy viên Trung ương Đảng bị kỷ luật gồm ông Lê Huy Ngọ, Vũ Trọng Kim, Nguyễn Tuấn Minh và ông Ksor Phước.

4 uy vien Trung uong Dang bi ky luat
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu bế mạc Hội nghị.

Hội nghị đã dân chủ thảo luận, kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX trong nửa nhiệm kỳ vừa qua và thông qua Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách, giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng.

Với thái độ nhìn thẳng vào sự thật, thẳng thắn tự phê bình và phê bình, Hội nghị đánh giá một cách khách quan, sâu sắc những việc làm được cũng như chưa làm được, phân tích rõ nguyên nhân.

Hội nghị chỉ rõ hai năm rưỡi qua, trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, kinh tế khu vực và thế giới phục hồi chậm và dịch bệnh SARS... tác động không nhỏ đến Việt Nam, song với sự phấn đấu nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, chúng ta đã giành được những thắng lợi quan trọng.

Hội nghị chỉ rõ bên cạnh thành tựu và tiến bộ, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX còn những yếu kém, khuyết điểm.

Về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp lớn trong nửa nhiệm kỳ còn lại, hội nghị khẳng định: Để thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội IX, hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm 2001-2005, tiến tới thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực, tạo thuận lợi cho kế hoạch 5 năm sau, cần thực hiện thật tốt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu sau:

Một là, tập trung đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế trong 2 năm 2004-2005 đạt bình quân mỗi năm trên 8%. Tạo một bước chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực, của các doanh nghiệp và của cả nền kinh tế; tăng đóng góp của khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Hai là, đẩy mạnh xây dựng đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục tháo gỡ các trở ngại về cơ chế, chính sách để sắp xếp, đổi mới, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; hình thành đồng bộ hơn các loại thị trường, nhất là các thị trường vốn, bất động sản, lao động, khoa học, công nghệ.

Ba là, phát triển văn hóa, xã hội đồng bộ hơn nữa với tăng trưởng kinh tế, tập trung giải quyết một bước quan trọng một số vấn đề xã hội bức xúc nhất, như xóa đói, giảm nghèo ở những vùng đặc biệt khó khăn; nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy lùi một bước các tệ nạn xã hội, tình trạng phạm tội, việc khiếu kiện đông người, tai nạn giao thông.

Bốn là, chủ động và khẩn trương hơn trong hội nhập kinh tế quốc tế, chuẩn bị tốt các điều kiện trong nước để thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế đa phương, song phương và sớm gia nhập WTO, tạo môi trưởng đầu tư, kinh doanh bình đẳng, minh bạch, ổn định, thông thoáng, có tính cạnh tranh cao so với khu vực; thu hút mạnh đầu tư nước ngoài.

Năm là, tạo cho được chuyển biến toàn diện, sâu sắc trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị; thực hiện khẩn trương cải cách hành chính, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu dân. Quan tâm đặc biệt đến đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sáu là, tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị-xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Hội nghị đã xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ mắc sai lầm, khuyết điểm trong công tác quản lý: thi hành kỷ luật về đảng với ông Lê Huy Ngọ bằng hình thức cảnh cáo, đề nghị Nhà nước xem xét xử lý kỷ luật đúng mức ông Lê Huy Ngọ về mặt chính quyền; thi hành kỷ luật về đảng đối với ông Vũ Trọng Kim bằng hình thức khiển trách; thi hành kỷ luật về đảng đối với ông Nguyễn Tuấn Minh bằng hình thức khiển trách, đề nghị Nhà nước xem xét xử lý kỷ luật đúng mức ông Nguyễn Tuấn Minh về mặt chính quyền; thi hành kỷ luật về đảng đối với ông Ksor Phước bằng hình thức khiển trách.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh một số nội dung có quan hệ tới việc rút kinh nghiệm quá trình quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội trong hơn hai năm rưỡi qua, để tổ chức thực hiện tốt hơn trong nửa nhiệm kỳ còn lại, bảo đảm thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng.

Về mối quan hệ giữa ổn định và phát triển, Tổng Bí thư nói: "Quyết tâm giữ vững môi trường hòa bình, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, bảo đảm những cân đối quan trọng trong kinh tế vĩ mô... phải trở thành nhận thức sâu sắc và hành động thiết thực của các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội. Đó là bài học lớn rút ra từ thực tiễn phát triển đất nước trong bối cảnh thế giới đầy biến động phức tạp trong những năm qua, là một trong những phương châm phát triển đất nước trong những năm tới".

Về mối quan hệ giữa tăng trưởng tốc độ cao với chất lượng, hiệu quả và sự bền vững của tăng trưởng, Tổng Bí thư nói: "Chúng ta có thể vừa giữ vững tốc độ tăng trưởng cao, vừa nâng cao chất lượng tăng trưởng nếu biết tập trung sức phát huy nội lực gắn liền với thu hút các nguồn lực từ bên ngoài. Tạo môi trường thuận lợi để phát triển có hiệu quả các thành phần kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước, đồng thời phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh tế khác, phát huy các khả năng tiềm tàng trong dân. Đặc biệt coi trọng việc phát huy tiềm năng con người Việt Nam, bao gồm tiềm năng về trí tuệ, sức lao động sáng tạo cũng như tiền vốn, trọng dụng nhân tài phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước nhanh và bền vững".

Về phát triển kinh tế gắn liền với phát triển văn hóa, xã hội, Tổng Bí thư nói: "Cần xử lý tốt các vấn đề xã hội bức xúc, như giải quyết việc làm, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách. Cùng với việc tạo điều kiện cho các vùng kinh tế trọng điểm phát triển nhanh, phải quan tâm hơn nữa tới sự phát triển của các vùng sâu, vùng xa, vùng có khó khăn, không để xảy ra tình trạng chênh lệch quá xa về đời sống giữa nhân dân các vùng... từ đó, tạo niềm vui trong toàn dân, giữ vững sự đồng thuận xã hội và ổn định chính trị đất nước."

Tổng Bí thư khẳng định chỉnh đốn Đảng gắn với việc củng cố hệ thống chính trị là vấn đề rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định. Ông nhấn mạnh: "Một vấn đề có ý nghĩa quyết đinh là vai trò gương mẫu của cá nhân và gia đình cán bộ, công chức, trước hết của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, từ các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, đến các đồng chí lãnh đạo các cấp ủy, các ngành, các đoàn thể, các địa phương cần tự giác rèn luyện, nêu gương trước cấp dưới về sự giác ngộ chính trị, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tinh thần hy sinh phấn đấu vì lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân, chủ động đấu tranh có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực, làm trong sạch bộ máy trong ngành, trong địa phương mình phụ trách. Các đồng chí đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước những khuyết điểm, tham nhũng, lãng phí trong ngành, địa phương, đơn vị mình. Đề cao sự giám sát của các tổ chức Đảng, Mặt trận, các đoàn thể và toàn thể nhân dân đối với cán bộ để thực hiện thật nghiêm túc và hiệu quả nhiệm vụ này.

Đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí là một công việc có ý nghĩa quan trọng để củng cố niềm tin trong nhân dân, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

(TTXVN)

Comment :4 ủy viên Trung ương Đảng bị kỷ luật
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 4 ủy viên Trung ương Đảng bị kỷ luật bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 4 uy vien Trung uong Dang bi ky luat ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 4 ủy viên Trung ương Đảng bị kỷ luật ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
4 members are disciplined Party Central
Nguyen Tuan Minh, Le Huy Ngo, Ksor Phuoc Vu Trong Kim, Ha Noi, the Central Committee of Communist Party Central Committee Communist Party of Vietnam, the Commissioner central member, enforce discipline, economic sectors, the general secretary, meaningful, components, development, creation
Date 12/1, in Hanoi, the ninth Conference Committee Central Committee Communist Party of Vietnam (IX) was closing. Four members of the Central Party discipline including Mr. Le Huy Ngo, Vu Trong Kim, Nguyen Tuan Minh and Mr. Ksor Phuoc ..
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
  Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

  Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

 • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
  Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

  Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ